When I told my mom that I’d be going to Ethiopian, she asked me with her eyes wide open, “Where is Ethiopia?”After being pointed out its location in Eastern Africa and bordered with Kenya, Somalia, Djibouti, Sudan, etc., her concerns now shifted to safety and what is there to see. Let me first say, Ethiopia

Tagged under: , , ,

♥Wikipedia có khá đầy đủ các thông tin thị thực / hộ chiếu về những nước miễn visa / cấp visa tại sân bay cho hộ chiếu phổ thông Việt Nam. Đây là mình tự tìm hiểu trên mạng nhé, không đảm bảo đúng 100%. Các bạn chịu khó nghiên cứu và liên hệ các lãnh

TOP